Konfliktmægling

Min kerneydelse er konfliktmægling (også kaldet mediation), og jeg tilbyder både topartsmæglinger og mægling i grupper.

Et mæglingsforløb kan overordnet inddeles i en tilbageskuende og en fremadrettet del. I de første faser støttes hver af parterne til at sætte ord på egne oplevelser og til at lytte til modpartens perspektiver. Mæglingens anden del indeholder bl.a. ideudvikling og en aftalefase med fokus på løsningsmuligheder.


Populært sagt er det parterne der ejer konflikten, og som mægler er det min rolle at skabe et trygt rum og støtte parterne gennem forløbet. Dette indebærer bl.a. at spilleregler og centrale principper som frivillighed, fortrolighed og mæglerens upartiskhed drøftes i starten af mæglingen.


Et mæglingsforløb består typisk af et til tre møder, hver af tre timers varighed inklusive pauser. I gruppemæglinger kan møderne vare længere, ligesom en del af mæglingen foregår gennem såkaldte spiralrunder med fokus på, at alle parter kommer til orde og at sikre et flow i samtalen. I gruppemæglinger arbejder jeg også ofte sammen med en kollega, der sidder ved siden af mig som medmægler.

Afklarende samtaleforløb

I nogle konflikter føler en eller flere parter sig ikke trygge ved at deltage i et mæglingsforløb sammen med modparten, og i disse tilfælde kan jeg tilbyde individuel konfliktvejledning eller afklarende samtaleforløb med parterne.


Begge eller alle parterne i en konflikt tilbydes typisk én til tre samtaler af to timers varighed, og i nogle tilfælde bliver de afklarende samtaler afsæt for et egentligt mæglingsforløb, hvor parterne mødes.

Rådgivning & supervision

Jeg tilbyder både afgrænsede rådgivningsforløb om konkrete konflikter og løbende konfliktfaglig supervision til fagpersoner i funktioner, der kan være særligt præget af konflikter. 


Nedenfor har jeg givet et par eksempler på konfliktfaglig rådgivning.


Kortlægning af konflikten

Nogle gange er det uklart for den der henvender sig, hvad der er konfliktens kerne, eller hvilke parter, der er relevante at inddrage i en konfliktløsningsproces. I disse tilfælde kan min støtte bestå i udredning og kortlægning af konflikten gennem samtaler med de centrale parter.


Rådgivning om konfliktløsningskultur

Konfliktfaglig rådgivning kan også være med fokus på etablering eller reetablering af en sund konfliktløsningskultur i eksempelvis en afdeling, et team eller en bestyrelse. Det kan f.eks. bestå i sparring eller ledelsesrådgivning med inddragelse af redskaber til konfliktforståelse, samtaleredskaber og konfliktkodeks.

Formidling

Jeg tilbyder undervisning, workshops og team building om konfliktløsning, trivsel og bæredygtige relationer.


Formidlingsopgaverne tager udgangspunkt i jeres behov - måske kunne I tænke jer et inspirationsoplæg på et personalemøde, en workshop til en temadag eller noget helt andet.


Ring og lad os tage en snak om mulighederne.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes